Etäterapia on psykoterapiaa etähoitona. Etäterapiaa toteutetaan skypen kaltaisten, mutta suojattujen ohjelmien välityksellä reaaliaikaisesti tai digitaalisena ajasta riippumattomana itsehoito-ohjelmana, jossa ammattilainen auttaa etenemistä valmentajan tavoin.

Tutkimusten mukaan etäpsykoterapia on yhtä tehokasta kuin kasvokkainen psykoterapia. Parhaiten etäpsykoterapioiden on osoitettu tehoavan masennuksen, sosiaalisen ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriön hoidossa, mutta sitä on sovellettu myös monien muidenkin mielenterveyshäiriöiden hoitoon, joiden osalta tulokset ovat lupaavia.

Nettiterapiat tai verkkovälitteiset terapiat ovat terapia-ammattilaisten tukemia ajasta riippumattomia itsehoito-ohjelmia netissä. Asiakas käy läpi tietyn ajan kuluessa terapiaohjelman, jossa on aiheeseen liittyvää tietoa ja tehtäviä. Taustalla on terapeutti tai muu ammattilainen, joka tukee asiakkaan etenemistä, esimerkiksi viestien avulla. Asiakas ja terapeutti eivät pääsääntöisesti koskaan tapaa kasvokkain. Nettiterapia-ohjelma voi olla myös täysin automaattinen eli pelkästään itsenäisesti toteutettava. Nettiterapian hyvinä puolina voidaan pitää sen ajasta ja paikasta riippumattomuutta.

Nettiterapioita on tutkittu laajasti ja niitä pidetään toimivina hoitoina. Ne on otettu mukaan masennuksen Käypä hoito -suositukseen. Nettiterapiasta hyötyvät tietynlaiset potilaat, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Yleisimmin nettiterapia soveltuu lieviin tai keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Itsenäinen tehtäviin perustuva työskentely vaatii asiakkaalta sitoutumista ja kohtalaista toimintakykyä. Vaikeammista oireista kärsivät potilaat eivät välttämättä kykene suorittamaan nettiterapiaa läpi. Terapeutille tai hänen organisaatiolleen etuna on pienempi aikapanos ja kyky hoitaa isompaa asiakasmäärää.

HUS:n ylläpitämä Mielenterveystalo tarjoaa nettiterapiaohjelmia muun muassa masennuksen, paniikkihäiriön, alkoholin liikakäytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Mielenterveystalon nettiterapioihin voi hakeutua kaikkialta Suomesta julkisen tai yksityisen tahon lääkärin lähetteellä ja ne ovat  asiakkaalle ilmaisia.

Videovälitteinen psykoterapia on verkon välityksellä tapahtuvaa reaaliaikaista psykoterapiaa. Se vertautuu kasvokkaiseen psykoterapiaan, paitsi että terapiaistunto käydään tietokoneen, tabletin tai mobiilin välityksellä.

Videovälitteinen terapia yleistyy nopeasti. Yhä useampi palveluntarjoaja ja terapeutti tarjoaa myös tätä mahdollisuutta. Videovälitteinen terapia tulee toteuttaa vahvasti suojatun ja turvallisen videoyhteyden välityksellä, joka täyttää Valviran ja EU:n vaatimukset. Esimerkiksi verkkopuheluihin tarkoitettu sovellus Skype ei täytä näitä turvallisuusvaatimuksia.

”Tutkimuksissa videovälitteiset psykoterapiat on osoittautuneet toimiviksi ja vaikuttavaksi menetelmäksi psykoterapian toteuttamiseen. Videovälitteisessä terapiassa terapiasuhteen kehittyminen on havaittu olevan samankaltaista ja jopa yhtä hyvää kuin kasvokkaisissa terapioissa. ”

Käytännössä asiakkaalla ja terapeutilla tulee olla käytössä sama ohjelma, jotta videoyhteys on mahdollinen. Asiakas lataa omalle laitteelleen saman ohjelmiston, jota terapeutti käyttää. On myös olemassa nettivälitteisiä ohjelmia, joita ei tarvitse fyysisesti asentaa laitteelle. Yhteys tapahtuu suoran linkin välityksellä, jonka terapeutti jakaa esimerkiksi sähköpostilla asiakkaalle. Ohjelmat ovat pääasiassa englanninkielisiä ja joko maksullisia tai maksuttomia.

Kela korvaa videon välityksellä toteutettua psykoterapiaa tietyin ehdoin

Silloin kun psykoterapian toteuttaminen kasvokkain samassa tilassa ei ole mahdollista, Kela voi korvata osan terapiakäynneistä videovälitteisesti toteutettuina. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi pitkät välimatkat terapiaan tai oman kunnan psykoterapiapalvelujen rajallisuus. Myös asiakkaan tai terapeutin muutto toiselle paikkakunnalla tai ulkomaille meneillään olevan kuntoutuspsykoterapian aikana voidaan korvata videovälitteisesti toteutettuna. Korvaavuuden edellytyksenä on, että asiakas on edelleen vakuutettuna Suomessa.

Psykoterapian korvaaminen etäterapiana kuitenkin edellyttää hoitokäyntejä myös psykoterapeutin tavanomaisella vastaanotolla. Terapia on aina myös aloitettava henkilökohtaisin tapaamisin.

Videovälitteinen terapia tulee toteuttaa erityisesti tietoturvaseikat huomioiden. Kela ei korvaa mahdollisen suojatun yhteyden järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Etäterapian vahvuudet

Etäterapia herättää varmasti monissa epäilystä sen toimivuudesta, jopa suoranaista vastustusta. Tieto etäterapian mahdollisuuksista ei ole vielä riittävän laajaa. Monet ammattilaisetkaan eivät ole valmiita ottamaan etäterapian toimintamalleja käyttönsä, joko tiedon puutteesta tai omasta asenteestaan johtuen. Pakollista se ei olekaan, mutta digitalisaation kiihtyessä varsinkin nuorempi sukupolvi on valmis ottamaan luontevasti käyttöönsä erilaisia verkkosovelluksia ja appseja, myös terveydenhuollossa. Etäpsykoterapia tuo osittain helpotusta myös psykoterapian saatavuuden ja hoitoon pääsyn nykytilaan Suomessa.

Psykoterapeutti Satu Pihlaja on kouluttanut mm. TE-toimiston psykologeja videoyhteydellä toteutettavaan psykologiseen ohjaukseen. Hän käy läpi koulutuksessa myös etäterapeutin taitoja, jotka voidaan jakaa kahteen osaan. Etäterapeutin käytännön taitoja ovat halukkuus työskennellä verkkoalustoilla, pelottomuus tietotekniikkaa kohtaan, ymmärrys tietosuojasta, kyky vastata ja reagoida nopeasti sekä kielellinen kyvykkyys. Emotionaalisia taitoja ovat kyky kirjalliseen tunneilmaisuun, tietoisuus miten asiakas havaitsee terapeutin, verkko- ja tietokone ongelmien sietokyky, taito siirtyä moodista toiseen ja kyky käsitellä asiakkaan hankalia tunteita.

Hän viittaa myös tutkimukseen, jossa verrattiin kasvokkaista terapiaa ja etäterapiaa. Kokonaisuutena tutkittiin terapeuttista yhteistyösuhdetta. Ulkopuolinen havainnoija arvioi asiakkaan osallistumista, kuten hänen aktiivisuustasoa, aloitteellisuutta, luottamusta ja mahdollista vihamielisyyttä sekä terapeutin tutkivaa otetta. Yhtenä johtopäätöksenä oli, että etäterapiassa asiakas on aloitteellisempi ja aktiivisempi kuin kasvokkaisessa terapiassa.

Samankaltaiset tulokset ovat sittemmin toistuneet myös muissakin tutkimuksissa. Näyttää siltä, että etäterapiassa asiakkaat ottavat jonkin verran enemmän vastuuta vuorovaikutuksesta ja etäisyys saa tilanteen tuntumaan turvallisemmalta kuin kasvokkaisessa terapiassa. Videovälitteinen terapia mahdollistaa myös läsnäolevaa työskentelyä ja toisen tunteiden havainnointia, tosin ei ihan niin vahvasti kuin kasvokkain tapahtuvassa terapiassa.

Pihlajan mukaan ammattilaisten kentässä on jonkin verran kokemusta siitä, että esimerkiksi hyvin vaikeissa persoonallisuushäiriöissä videovälitteinen terapia antaa  asiakkaalle strukturoidumman terapiatilanteen, jolloin saadaan tietyt asiat paremmin käsitellyiksi, kun tilanne ei ole niin tunteita nostattavaa kuin kasvokkaisessa terapiassa. Tällaisissa tapauksissa videoterapia saattaa kasvokkain tapahtuvaan terapiaan nähden jopa paremmin edistää terapian tavoitteita. Myös persoonallisuudeltaan tietyn tyyppiset terapeutit itse kokevat strukturoidun videoterapiaistunnon itselleen sopivammaksi.

Tutkimuksissa videovälitteiset psykoterapiat on osoittautuneet toimiviksi ja vaikuttavaksi menetelmäksi psykoterapian toteuttamiseen. Videovälitteisessä terapiassa terapiasuhteen kehittyminen on havaittu olevan samankaltaista ja jopa yhtä hyvää kuin kasvokkaisissa terapioissa. Myös yleinen tyytyväisyys videovälitteisissä psykoterapioissa on hyvä, niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin keskuudessa. Etäterapia tulee tuskin kokonaan korvaamaan terapeutin ja asiakkaan kasvokkaista kohtaamista. Se voi monessa tapauksessa olla hyvä vaihtoehto tai lisä tavanomaisen terapian rinnalla.


Lähteet:
mielenterveystalo.fi/nettiterapiat
Etäkuntoutus. Kelan tutkimus. Helsinki 2016. Toim. Salminen A-L, Hiekkala S, Stenberg J-H
www.slideshare.net/kelantutkimus/stenberg-janhenry-etkuntoutus-ja-psykoterapia
Mielenterveyttä etänä? Lääkärilehti 35/2016
Psykologista ohjausta virtuaalisesti: ohjausta videolla, Satu Pihlaja, PsL, psykoterapeutti YET
Kela

 

 

Etäterapia Minduussa

Palvelun Premium-jäsen saa terveydenhuollon vaatimukset täyttävän videoterapiayhteyden. Suojattu videoyhteys toimii suoraan internet-selaimessa, joten psykoterapeutin tai asiakkaan ei tarvitse ladata ohjelmaa laitteelleen.

Minduun nettivälitteinen videoterapiaohjelmisto on suomenkielinen.

Palvelusta löytyy n. 270 psykoterapeutin profiilit, joista n. 25%  tarjoaa myös videovälitteistä psykoterapiaa.

Hakutoiminnolla voi etsiä videoterapiaa tarjoavat psykoterapeutit sekä tiedon vapaista ajoista.

Share This